එක්සෙල් ඔබගේ සිතුවිලි හැගීම් විශ්ලේෂණය කරනු ඇත.

ඔබගේ මුවින් පිටවූ වචන කොපමන දුරට ධනාත්මකද කොපමන ඝෘණාත්මකදැයි  ඔබ කවදා හෝ විශ්ලේෂණය කර ඇතිද. අප සිතින් සිතා වචන බවට පෙරළන සිතුවිලි තුළත්, සිතින් සිතා අකුරු කරන සියල්ල තුළත් ඇත්තේ ධනාත්මක හා ඝෘණාත්මක සිතුවිලි වල එකතුවක්ය. අප කොපමණ දුරට ධනාත්මකද ඝෘණාත්මක යන්න මත අපේ දෛවය පවා තීරණය වනු ඇත.  

එක්සෙල් මා හදුනාගත්තේ Columns හා Row එකි නෙක එක්වන තැන Cell එකක් බවත්. IV වන තෙක් කොළම්ද ඇති විසුරුම් පත්‍රිකාවක් ලෙසය. නමුත් අද එය මිනිස් සිතුවිලි පවා විශ්ලේෂණය කළ හැකි මෘදුකාංගයක් වූ අපූරුව මා විදිමින් සිටිමි. ඉතින් එක්සෙල් මෘදුකාංගය භාවිතා කොට අප සිත තුළ ඇති වන හැගීම් විශ්ලේෂණය කිරිම අරබමු.

ඔබ දවසක් තුළ ඔබගේ සිතෙහි ඇති වන හැගීම් වචන බවට පෙරලා එක්සෙල් තුළවූ Columns එකක් තුළ සටහන් කරන්න. දවසක් දෙකක් මාසයක් හැකිනම් කරන්න. පසුව එක්සෙල් හී Insert ටැබය තෝරාගැනීමෙන් පසුව Store යන්නත් ඉන් Data Analytic යන්න තෝරා ඒ යටතේ දැක්වෙන Azure Machine Learning යන්න තෝරාගන්න.
පසුව එක්සෙල් හී දකුණු පසට වන්නට තිබෙන කුඩා කවුළුවෙන් Text Sentiment Analysis (Excel Add-in Sample) යන්න තෝරාගන්න

පසුව Input යන කොටසට ඔබ විසින් එක්සෙල් හී සටහන් කොට ඇති Column එක තුළ ඇති වාක්‍ය සමූහයත් Output යන්නට පිළිතුරු ලැබිය යුතු ආරම්භක Cell එකද ඇතුළත් කරන්න පසුව Predict යන්නත් තෝරාගන්න. දැන් ඔබ ගේ වාක්‍ය වලට හැරවූ සිතුවිලි කොපමණ ධනාත්මකද හා එහි අගයත් ඔබට දැකගත හැකි වනු ඇත.
අනාගතය කොපමණ බිය ජනක වනු ඇතිද පරිගණකය මගින් අපගේ සිතුවිලි ඇතිවන මොහොතේම අපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. අපට අප නැතිවනු ඇත.

0 අදහස් හා මතවාද:

ඉලක්කමක් සටහන් කළ විට අකුරින් රුපියල් කීයදැයි දක්වමු- අපේම Function එකක් Excel වලට එකතු කරමු 2 ෴

 ඔබ එක්සෙල් කොපමණ හොදින් දැනගත්තද ඇතැම් ගැටළු විසදීමට ඔබට එස්සෙල් හී ඇති Function වනු ඇත. නමුත් අප දැනුමෙන් පොහොසත් නම් අලුතින් Function එක්සෙල් වෙත එකතු කිරීමේ හැකියාව එක්සෙල්  ලබාදී ඇත. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් හා අලුතින් Function එකක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා   අපේම Function එකක් Excel වලට එකතු කරමු  යනුවෙන් මාතෘකාව යෙදූ Function එක්සෙල් වෙත ඇතුළත් කරගන්නා ආකාරය විස්තර වන ලිපිය පළමුවෙන් කියවන්න.


බොහෝවිට අප විසින් එක්සෙල් හී මුදලින් අගයක් සටහන් කළ පසුව එය අකුරින් රුපියල් කීයක්දැයි දැක්විය හැකි Function එකක් එක්සෙල්වෙත මේ වන තෙක් හඳුන්වා දී නැත. නමුත් ඔබ මේ වන තෙක් ලබා ඇති දැනුමින් එවැනි Function එකක් ඇතුළත් කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාදීමට මා උත්සාහ ගනිමි. පහත දැක්වෙන උදාහරණය විමසිලිමත්ව බලන්න.

 

මෙම =NumberToText() යන Function එක වෙත ආදේශ කරනු ලබන සෙල් එකෙහි ඇති අගය රුපියල් වලින් අක්ෂර වලින් දක්වන බව ඔබට වැටහෙනු ඇත. එය සිදු කරනුයේ කෙලෙසින්ද ඔබ කිසිවක් නොකරන්න පහත දැක්වෙන VB code එක කොපි කොට ඉහත ලිපියේ දක්වා ඇති පරිදි Modules එකක් ලබාගෙන එයට Paste කරන්න. දැන් ඔබගේ Function එක ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. 


Function NumberToText(ByVal MyNumber)
    Dim Rupees, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "

    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    If DecimalPlace > 0 Then
        Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Rupees = Temp & Place(Count) & Rupees
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
        Else
            MyNumber = ""
        End If
        Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Rupees
        Case ""
            Rupees = "No Rupees"
        Case "One"
            Rupees = "One Rupees"
         Case Else
            Rupees = Rupees & " Rupees"
    End Select
    Select Case Cents
        Case ""
            Cents = " and No Cents"
        Case "One"
            Cents = " and One Cent"
              Case Else
            Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    NumberToText = Rupees & Cents
End Function

Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = Result
End Function

Function GetTens(TensText)
    Dim Result As String
    Result = "" ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: Result = "Ten"
            Case 11: Result = "Eleven"
            Case 12: Result = "Twelve"
            Case 13: Result = "Thirteen"
            Case 14: Result = "Fourteen"
            Case 15: Result = "Fifteen"
            Case 16: Result = "Sixteen"
            Case 17: Result = "Seventeen"
            Case 18: Result = "Eighteen"
            Case 19: Result = "Nineteen"
            Case Else
        End Select
    Else ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: Result = "Twenty "
            Case 3: Result = "Thirty "
            Case 4: Result = "Forty "
            Case 5: Result = "Fifty "
            Case 6: Result = "Sixty "
            Case 7: Result = "Seventy "
            Case 8: Result = "Eighty "
            Case 9: Result = "Ninety "
            Case Else
        End Select
        Result = Result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = Result
End Function

Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "One"
        Case 2: GetDigit = "Two"
        Case 3: GetDigit = "Three"
        Case 4: GetDigit = "Four"
        Case 5: GetDigit = "Five"
        Case 6: GetDigit = "Six"
        Case 7: GetDigit = "Seven"
        Case 8: GetDigit = "Eight"
        Case 9: GetDigit = "Nine"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function

ආයේ කවදාවත් Function මදි කියලා දුක්වෙන්න ඔනේ නෑ. ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්.

0 අදහස් හා මතවාද:

එක්සෙල් හී ඇති ව්‍යාපාරික තොරතුරු හැසිරවීමේ හැකියාව ( Excel Power BI )

එක්සෙල් හී ඇති ව්‍යාපාරික තොරතුරු හැසිරවීමේ හැකියාව  එසේත් නැත්නම් Power BI පහසුකම ප්‍රධාන වශයෙන් පහසුකම් හතරක අපූර්ව වූ සංකලනයක්ය. එනම්


  • Power Query
  • Power Pivot
  • Power View
  • Power Map


එක්සෙල් ලෙස ඔබ හදුනාගත් විසුරුම් පත්‍රිකා මෘදුකාංගය මේ අනුව සාම්ප්‍රදායික විසුරුම් පත්‍රිකා රාමුවෙන් මිදී එම පහසුකම්ද ඇතුළත්ව නැවුම්ව ඔබට අද දැක ගත හැකිය. මා විසින් මීට ප්‍රථම ලිපි කිහිපයකින් Power Query හි දැකගත හැකි පහසුකම් කිහිපයක් විස්තර කොට ඇත. 

ඉහත පහසුකම් හතරින් වඩා වැදගත්ම පහසුකම වනුයේ Power Query යන පහසුකම වන අතරම මෙම පහසුකම නිසාම Power View හා Power Pivot පහසුකම වඩා නම්‍යශීලීව භාවිත කිරීමේ හැකියාව අපට ලැබෙනු ඇත. සාමන්‍යයෙන් එස්සෙල් විවෘත කරගත් පසුව මෙම පහසුකම් රිබනයේ දක්නට නොලැබෙන බැවින්   මෙම පහසුකම් එක්සෙල් මෘදුකාංගය වෙත ආදේශ කරගත යුතුය.   ඒ සඳහා ඔබ විසින් Option යටතේ දැක්වෙන Add Ins යන්න තෝරා COM Add-ins  යන්න තේරීමෙන් අනතුරුව Go... බොත්තම තොරා ගන්න.පසුව පහත දැක්වෙන කවුලුව ඔබට දැකගත හැකි අතර. මින් Microsoft Power Query for Excel යන්නත් Microsoft Power Map, Microsoft Power View යන පහසුකම් මින් එක්සෙල් වෙත ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත. 


ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලබන Excel 2013 වෙළුම අනුව ඇතැම් විට ඔබට මෙම පහසුකම් ඉහත දැක්වූ පරිද්දෙන් ඇතුළත් කරගැනීමට නොහැකි නමුත් වෙනවෙනම මෙම Add-ins බාගත කරගැනීමෙන් ස්ථාපිත කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ඇත. පහත දැක්වෙන පරිදි වෙබ් දිගුව වෙත ගොස් Microsoft Power Query for Excel ඔබගේ එක්සෙල් වෙත ලබාගැනීමේ හැකියාවද ඇත. බොහෝවිට ඔබ විසින් එක්සෙල් 2010 වෙළුම භාවිත කරයි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙම Add-ins එක භාගත කොට ගැනීමෙන්ම ඇතුළත් කරගත යුතුවේ

ඔබ විසින් මෙම Add-ins එක ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් අනතුරුව  පහත දැක්වෙන ලිපි පරිශීලනය කරන්න.
  1. http://www.kotuwegedara.com/2015/02/blog-post.html
  2. http://www.kotuwegedara.com/2015/02/2013-power-query-sql.html 

0 අදහස් හා මතවාද:

Microsoft Office Mix හා ඔබේ හෙට දින ඉදිරීපත් කිරීම (Power Point 2013)

අප ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා නොයෙකුත් උපක්‍රම භාවිත කරන ලදි, මෑත යුගයේ දී අප PowerPoint භාවිත කොට එම ඉදිරිපත් කිරීම වර්ණ ගැන්වූයෙමු. PowerPoint වල තිබූ Animation, Transition භාවිත කොට අපගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිත් තුළ පැළපදියම් කිරීමට උත්සාහ ගනිමු. නමුත් මෙම පහසුකම් මෑත කාලීනව වෙනස් විය යුතු යැයි ඔබ මොහොතකට වත් සිතුවා ද?. ඔබ නොසිතූවද මෙම පහසුකම් වර්තමාන අවශ්‍යතා සියල්ල සැපිරීමට ප්‍රමාණවත් නැත. අද වන විට ඉදිරිපත් කිරීමක් වෙනුවෙන් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු එක් ස්ථානයකට ගෙන ඒම සිහිනයක් වී ඇත.  එසේම නරඹන්නන් වෙන දා නොදකින අවශ්‍යතාවයන් ගෙන් පිරිපුන් පිරිසක් වී ඇත.  


මේ සඳහා හොඳම විසඳුම Microsoft Mix ය. එමගින් නව යුගයට ගැළපෙන ඉදිරිපත් කිරීමක් ඔබට කළ හැකිය. Microsoft Mix නවතම මෘදුකාංගයක් නොවේ එය PowerPoint වලට අලුතින් එක් කල නැවුම් එක් කිරීමක් වේ. මෙමගින් අපගේ ඉදිරිපත් කිරීමට අපගේ හඬ, රූපය හා වෙනත් නිර්මාණශීලී කොටස් එකතු කිරීමක් කිරීමටත් ප්‍රේක්ෂකයාට වෙත ප්‍රශ්න යොමු කිරීම, ඔවුන්ගේ අදහස් දැන ගැනීම හා ප්‍රේක්ෂකයාට සමඟ විවිධ  ක්‍රියාකාරකම් එක් කර දීමට සමත් වනු ඇත. අවසානයේ මෙය ගොනුවක් ලෙස අන්තර්ජාලය හා එක් කිරීමටත් එය ඕනෑම විටක ප්‍රේක්ෂකයාට නැරඹීමටත්, එය නවතා නැවත අවස්ථාවක නැරඹීමටත් අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත. 
එසේම ප්‍රේක්ෂකයා විසින් එම ඉදිරිපත් කිරීම නිවැරදි අයුරින් ග්‍රහණය කරගෙන ඇතිද. ඔවුන් වෙත ලබාදුන් ප්‍රශ්ණ වලට පිලිතුරු ලබාදී ඇත්තේ කුමණ ආකාරයටද යන්න ඔබට දැනගත හැකිය.

ඔබ ලෝකයේ කෙහේ සිටියද ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම ඔබ කැමති පුද්ගලයන්ට නැරඹීමට ලබාදිය හැකිය. ඒ සඳහා https://mix.office.com/ වෙත ගොස් Mix බාගත කරගත හැකිය. මෙය ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ PowerPoint මෘදුකාංගයට අලුතින් Mix නමින් ටැබ් එකක් ලැබෙනු ඇත.
මෙමගින් ඔබට ඔබගේ කටහඩින්ම හා ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම විඩියෝ එකක් ආකාරයෙන් සැකසීමටත් ඔබ විසින් අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න ඇතුළත් කිරීමටත් අවසානයේ මෙමය Office Mix ගොනුවක් ආකාරයෙන් සකහා Mix අඩවියේ ගබඩා කළ හැකිය. මෙහි පහසුකම් හඳුනාගැනීම හා භාවිතයන් පිළිබඳ දැක්වෙන පහත Mix ඉදිරිපත් කිරීම නරබා වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අනාගත ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම Mix විය යුතු නොවේද. 


0 අදහස් හා මතවාද:

වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් ආකාරයට දැක්වෙන තොරතුරු එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

අප බොහෝවිට එක්සෙල් වෙත වෙබ් අඩවියකින් තොරතුරු ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි නම් අප විසින් කරනුයේ එම වෙබ් අඩවියට ගොස් Table එකෙහි තොරතුරු Copy කොට එක්සෙල් වෙත ගොස්  Paste කිරීමය. මෙය සරළ දෙයක් ලෙස පෙනුනද එසේ පිටපත් කරගත් තොරතුරු එස්සෙල් හී ඇති නොයෙකුත් පහසුකම් භාවිතයෙන් නැවත වතාවක් අපට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමට සිදුවේ. එහිදී ඒ සඳහා අපට මහත් ආයාසයක් දැරිය යුතු වන අවස්තා දැකගත හැකිය. පහත දැක්වෙන පරිදි තැපැල් සංකේත අංකය ඇතුළත් කොට ඇති වෙබ් අඩවියකින් එම තොරතුරු එක්සෙල් වෙත පිටපත් කරගත යුතුයැයි සිතමු.

ඉහත වෙබ් පිටුවෙහි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල්  සංකේත අංකය දැක්වෙන අතර මෙම තොරුතුරු එස්සෙල් වෙත ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ එස්සෙල් Power Query ටැබයේ ඇති From Web යන පහසුකම මගින් පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි වෙබ් පිටුවේ නාමය සටහන් කිරීම පමණි. මෙහිදී අප ලබාදුන් වෙබ් පිටුවෙහි එක් Table එකක් හෝ ඊට වැඩි ගනනක් ඇත්නම් එම සියල්ල වෙන්වෙන්ව  එක්සෙල් වෙත ලබාගත හැකිය.මේ අපූරු පහසුකම ඔබගේ දෛනික කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න. අයේ කොපි කරලා පේස්ට් කරලා අයේ එකේක මෙවලම් භාවිතයෙන් ලැයිස්තු හදන්න ඕනේ නෑ.

1 අදහස් හා මතවාද:

ඹ්නෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත්කරමු

ලෝකයේ මේ වන විට බොහෝ  දත්ත ගොනු  හැසිරවීමේ මෘදුකාංග දැකගත හැකි වුවත් ඉන් SQL Server, ORACLE, MySQL, MS Access දත්ත ගොනු බොහෝ ජනප්‍රිය වේ. මින් MS Access මෘදුකාංගය ගත හොත් අන් සියළු දත්ත ගොනු වලට වඩා පහසුවෙන් පරිගණක වැඩ සටහන් සමඟ භාවිත කළ හැකිය. අනෙත් දත්ත ගොනු භාවිත කිරීමට නම් වෙනමම ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු වුවත් Access දත්ත ගොනුවක් භාවිත කිරීමට MS Access ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු නොවේ. එසේම ඉතා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේ හැකියාවද දැකගත හැකිය. එක් Table එකක 2GB දත්ත ප්‍රමාණයක් වුව ගබඩා කොට හැසිරවිය හැකිය. මෙනිසාම SQL Server, ORACLE, MySQL දත්ත ගොනු වෙනුවෙන් මෙය හොඳ ආදේශකයක් වේ.

දත්ත ගොනු හසුරවනු ලබන මෘදුකාංග ගතහොත් ඒ සෑම මෘදුකාංගයකම හැසිරීම එකම ආකාරයෙන් වේ. බොහෝවිට එක් දත්ත ගොනුවකින් දත්ත වෙනත් දත්ත ගොනුවක් වෙත මාරු කිරීමට ඇතැම් විට අපට අවශ්‍ය වේ මේ කාර්යය සඳහා MS Access වඩා වැඩි නම්‍යතාවයක් දක්වයි. 

SQL Server, ORACLE, MySQL වැනි ඕනෑම දත්ත ගොනුවක් ඉතා පහසුවෙන් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත් කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව විමසා බලමු. උදාහරණයක් ලෙස MySQL දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත් කරගත යුතුනම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ MySQL දත්ත ගොනුව සඳහා වන ODBC Driver එක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බාගත කිරීමය. පසුව එය ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයෙන් ODBC Data Source එක හදුන්වා දිය යුතුය ඒ සඳහා Create New Data Source යටතේ දැක්වෙන MySQL Driver එක හඳුන්වා දෙන්න පසුව MySQL වලට අදාල පරිශීලක රහස් කේතය සටහන් කරන්න. 

්‍ර
 දැන් ඔබ විසින් MS Access මෘදුකාංගය විවෘත කරගැනීමෙන් පසුව හිස් දත්ත ගොනුවක් සකසා ගන්න පසුව EXTERNAL DATA ටැබය තෝරාගැනීමෙන් පසුව ODBC Database යන්න තොරාගන්න පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබ විසින් සකසා ගත් ODBC සම්බන්ධය හඳුන්වා දෙන්න.


දැන් MySQL දත්ත ගොනුවවෙහි ඇති දත්ත හා එහි සියල්ල  Access දත්ත ගොනුවක්  ආකාරයට පරිවර්ථනය වේ. මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access බවට පත් කරගැනීමටත් හැකිය. මෙම ඇක්සස් ගොනුව වෙනත් දත්ත ගොනුවක් බවට පරිවර්ථනය කරනු ලබන ආකාරය වෙනත් ලිපියකින් සලකා බලමු.

1 අදහස් හා මතවාද:

Copyright © 2013 kotuwegedara.com